Начальник управління

Предместніков Олег Гарійович
Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області
 
   

Законодавство

       

Опитування

Як ви оцінюєте наш сайт ?
Відмінно
 
34(44.2%)
Добре
 
13(16.9%)
Задовільно
 
30(39.0%)

      Відмінно
      Добре
      Задовільно
Архів
 
 

Статистика відвідувань

 
 

Погода

 
 

Правила для авторів екобюлетня

«Екологічний бюлетень» Херсонщини публікує теоретичні, аналітичні, узагальнюючі статті з актуальних питань екології. При підготовці статей для публікації редколегія пропонує авторам дотримуватися таких правил:
У статті повинні бути: постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок з науковими і практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених проблем, мета статті, постановка завдань, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки і перспективи подальших досліджень.
Стаття має складатися з таких розділів: анотація, текст, список літератури. Статті публікуються українською мовою обсягом до 7 с., інше – до 2 с.
Електронний варіант статті має буті набраний в MS Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Текст не повинен містити переносів слів, абзацний відступ 1,25 см; відступ сторінки зліва 30 мм, справа і знизу – 20 мм. Зверху 25 мм.
Таблиці в тексті повинні маті порядковий номер арабськими цифрами и назву, яка повинна відповідати змісту таблиці. Назва таблиці та ії зміст друкуються шрифтом Times New Roman, кегль 10 напівжирний. Зміст таблиці набирається кегль 9, інтервал 1,0. Математичні формули статті мають бути створені з використанням вбудованої функції MS Word «Редактор формул». Графічний матеріал (графіки, діаграмі, рисунки, фотографії) повінен мати назву та номер. У статті обов’язково повинно бути посилання на нього. Підписи до рисунків подаються нижче самих рисунків. Після слова «Рис.» подається порядковій номер графічного матеріалу і після крапки – власне назва. Графічний матеріал , в тому числу фото та рисунки, бажано надсилати включеними до основного файлу статті. Якщо це не можливо , фотографії та рисунки подаються окремим файлам у форматі *Jpg. Графіки, діаграми, гістограми тощо мають бути побудовані безпосередньо з використанням MS Excel або вбудованої функції вставки діаграми MS Word.

Розташування матеріалів статті

1)На першій сторінці слід вказати індекс УДК.
2)Назва статті.
3)Прізвище, ім’я та по-батькові авторів повністю і повну назву організації
4)Анотація до 4 рядків та ключові слова українською, російською та англійською мовами (кегль 10, інтервал 1,0) за формою: прізвище та ініціали авторів, назва статті, власне текст.
5)Посилання в тексті на літературні джерела друкуються в квадратних дужках, у яких вказується прізвище автора або перше слово назви джерела, та рік друку. Список джерел (розмір шрифту 10, інтервал 1,5 см), розташовується після тексту статті одразу після слів: Список літератури. Цитовані джерела в списку розташовуються за абеткою, спершу кирилицею, потім латиницею.

Подання статті до друку

 Поштова адреса редколегії «Екологічний бюлетень»:
73000, м. Херсон, пр. Козацький, 10, Державне управління охорони навколишнього природного середовища,
редколегія «Екологічний бюлетень».

До редколегії потрібно надіслати:
1)Один друкований примирник статті, підписаний усіма авторами.
2) Електронний варіант статті електронною поштою: eko_kherson@hs.ukrtel.net або дискету 3,5” чи компакт-диск з текстом статті, ідентичному паперовому варіанту (роздрук, дискета чи компакт-диск автору не повертаються). Текстовий файл – формату *doc чи *rtf, назва файлу складається з прізвища автора (чи першого із співавторів) латиницею та року подання статті, наприклад: Lysenko2008.doc .
3)Експертний висновок установленої форми установи, в якій проведено дослідження.
4)Для статей аспірантів обов’язково додається рецензія наукового керівника.
5)На окремому аркуші ( в електроннім варіанті – окремим файлом MS Word ) – відомості про автора (авторів): прізвище, повне ім’я та по-батькові, посада, науковій ступінь, поштова адреса для листування, телефон, контактна електронна пошта.
Статті, що не відповідають вищевикладеним вимогам, не реєструються и не приймаються до розгляду. Ні які матеріалі автору не повертаються.